RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Utrzymanie czystości w Bytomiu Utworzono Kwiecień 4, 2019 przez webmaster

W związku z niezabezpieczeniem oczyszczania miasta w okresie przejściowym przez poprzednią dyrekcję MZZiGK, na początku marca nowy dyrektor MZZiGK przystąpił do negocjacji w sprawie zabezpieczenia usług oczyszczania miasta w kwietniu. Dotychczasowy wykonawca umowy na utrzymanie czystości i konserwację zieleni w Bytomiu zakończył jej realizację 31 marca 2019 r. MZZGiK jest w trakcie nowego przetargu w zakresie letniego i zimowego utrzymania czystości oraz konserwacji zieleni w pasie drogowym.

MZZGiK organizuje przetarg w zakresie letniego i zimowego utrzymania czystości oraz konserwacji zieleni w pasie drogowym. Nowe zamówienie zostało podzielone na zadania, a miasto podzielono na osiem rejonów oczyszczania. Są też dodatkowe wymagania, które przyczynią się do poprawy jakości oczyszczania miasta, np. zapis o nadajnikach GPS w samochodach sprzątających. MZZiGK wprowadził np. wymóg dotyczący odśnieżania dróg do standardu „czarnych ulic”, zapisy o częstszym oczyszczaniu ścisłego centrum miasta (ręczne oczyszczanie 6 razy w tygodniu, uzupełnione mechanicznym oczyszczaniem 1 raz w tygodniu). Zgodnie z wymogami, które są zawarte w zamówieniu, pozostałe ulice mają być oczyszczane 5, 3 i 1 raz w tygodniu. Chodniki mają być sprzątane 2 razy w tygodniu, a przejścia podziemne, kładki dla pieszych i przystanki komunikacji miejskiej w centrum – codziennie (pozostałe przystanki – co drugi dzień).

Tej zimy MZZiGK dopatrzył się wielu nieprawidłowości w realizacji umowy na utrzymanie czystości i konserwację zieleni w Bytomiu. W grudniu 2018 roku inspektorzy nadzorujący wykonanie umowy stwierdzili 128 nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia i naliczyli kary umowne w wysokości 146 tys. zł. W styczniu dyspozytor MZZiGK przyjął 892 skargi mieszkańców na zimowe oczyszczanie miasta. Inspektorzy MZZiGK przeprowadzili szereg kontroli w terenie, stwierdzili 1945 nieprawidłowości, w związku z czym MZZiGK naliczył wykonawcy 2,2 mln zł kary za nieprawidłową realizację umowy. Także za nieprawidłową realizację umowy w lutym MZZiGK będzie zmuszony nałożyć wykonawcy kolejną karę. We wcześniejszych latach – od 2016 do 2018 r. – MZZiGK nie nakładał na wykonawcę żadnych kar umownych.

Dotychczasowy Wykonawca realizujący umowę w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni w Bytomiu zakończył jej wykonywanie w dniu 31 marca 2019 r. W związku z niezabezpieczeniem oczyszczania miasta w okresie przejściowym przez poprzednią dyrekcję MZZiGK, w miesiącu lutym nowy dyrektor MZZiGK, mając świadomość wcześniejszego zakończenia umowy, przystąpił do negocjacji z Wykonawcą w sprawie zabezpieczenia usług oczyszczania miasta w miesiącu kwietniu. Negocjacje nie powiodły się. Do czasu wyłonienia w przetargu nowych firm, które zajmą się letnim i zimowym utrzymaniem czystości w Bytomiu i konserwacją zieleni, zadanie to zostało powierzone firmie, której udzielono zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, która zaoferowała cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 1 mln 100 tys. zł.
Dotychczasowy Wykonawca podczas negocjacji przedstawił dwie kalkulacje na świadczenie usług, jedną na kwotę 2 mln 320 tyś. zł., drugą na 3 mln 220 tyś. zł (obejmującą zimowe utrzymanie). Różnica między cenami zaproponowanymi przez Wykonawców, przy tożsamym zakresie usług, wyniosła ponad 973 tyś. zł.

Aktualnie MZZGiK przygotowuje się do ogłoszenia nowego przetargu w zakresie letniego i zimowego utrzymania czystości oraz konserwacji zieleni w pasie drogowym. W nowym zamówieniu miasto będzie podzielone na osiem rejonów. Pojawią się też dodatkowe wymagania, które przyczynią się do poprawy jakości oczyszczania miasta. MZZiGK wprowadzi np. zapis dotyczący odśnieżania dróg do standardu „czarnych ulic”, zapisy o częstszym oczyszczaniu ścisłego centrum miasta (ręczne oczyszczanie 6 razy w tygodniu, uzupełnione mechanicznym oczyszczaniem 1 raz w tygodniu). Zgodnie z wymogami, które zostaną zawarte w zamówieniu, pozostałe ulice mają być oczyszczane 5, 3 i 1 raz w tygodniu. Chodniki mają być sprzątane 2 razy w tygodniu, a przejścia podziemne, kładki dla pieszych i przystanki komunikacji miejskiej w centrum – codziennie (pozostałe przystanki – co drugi dzień).

Skip to content