RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe

Przejdź do strony https://zabiedoly.pl

Bytomskie Żabie Doły są jednym z 258 Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych w naszym kraju, będących formą ustawowej ochrony przyrody. Znajdują się na styku Bytomia i Chorzowa, zajmując powierzchnię 226,24 ha, przy czym w granicach Bytomia położona jest mniejsza część – około 44,5 ha. Żabie Doły jako cenne przyrodniczo są zbiorowiskiem dającym schronienie i gniazdowanie ptaków i innych drobnych kręgowców oraz charakteryzują się właściwościami oczyszczającymi zbiorniki z nadmiaru biogenów. Zachowanie szuwarów jest szczególnie istotne dla zapewnienia siedliska bąka i bączka. Są to gatunki ptaków zagrożone wyginięciem, chronione prawem krajowym i wspólnotowym oraz znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Stawy wraz szuwarowiskami stanowią siedlisko dla mewy śmieszki, perkoza dwuczubego, kaczki krzyżówki, łyski zwyczajnej, łabędzia niemego, pliszki siwej, czajki zwyczajnej i innych. Stan istniejący wymaga jednak uporządkowania terenu, a zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ należy zaplanować działania wspomagające zachowanie bioróżnorodności flory i fauny oraz wprowadzenia udogodnień dla istniejącego i spodziewanego ruchu turystycznego, edukacyjnego i skanalizowania go dla ochrony siedlisk przed ingerencją ludzi. Niezbędne prace do wykonania związane są z zahamowaniem działalności rolniczej i zaorywania szuwarów, wprowadzeniem roślinności nadwodnej, wymianą zagrażających drzew z gatunku topola i wymiana na gatunki rodzime, usunięcie inwazyjnych skupis rdestowca ostrokończystego. Te działania przyczynią się do zahamowania procesów utraty bioróżnorodności biologicznej i odtworzenia siedlisk. Zostaną też podjęte działania stworzenia miejsc dogodnych do rozrodu płazów w tym traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, żaby trawnej oraz innych żab objętych ochroną. Utworzone zostaną ścieżki o łącznej długości 2 km i 62 metry, na których możemy spacerować, uczyć się i obserwować przyrodę. Schody terenowe pomogą nam w dostępie do ścieżek, które powstaną na nieczynnych nasypach kolejowych, a bezpieczeństwo zapewnią tam barierki montowane w rejonie wiaduktów. Dodatkowo ślady ścieżek wydeptane przez użytkowników terenu staną się oficjalnymi ścieżkami, o tej samej nawierzchni co ścieżki pozostałe. W celu wyremontowania wszystkich ciągów komunikacyjnych odnowiona zostanie asfaltowa nawierzchnia ul. Krzyżowej, która jest częścią szlaku turystycznego. Dla zapewnienia bezinwazyjnej obserwacji przyrody pomocne będą dwie stacje edukacyjne w formie wygodnej i zadaszonej wiaty z siedziskami, a dla obserwatorów życia ptaków stworzone zostaną czatownie składające się z podestów i ścian z otworami umożliwiającymi skuteczne obserwacje. Uporządkowane zostaną linie brzegowe zbiorników wodnych oraz zamontowane będą podesty do obserwowania przyrody, a cały teren Żabich Dołów zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i edukacyjne z potężną dawką wiedzy przyrodniczej. Powieszone będą także budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, na stawach powstaną trzy pływające wyspy służące gniazdowaniu ptaków wodnych.

Dla Żabich Dołów stworzony zostanie portal internetowy i aplikacja na telefony komórkowe, która wspierać będzie grę terenową odbywającą się na terenie ZPK Żabie Doły. Wykonanie prac na terenie Żabich Dołów jest możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 990 448,05 zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie: 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie: 5.4.2 – Ochrona różnorodności biologicznej – OSI, a całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2 341 703,59 zł. Projekt pod nazwą „Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe” jest obecnie przedmiotem przetargu, który znajduje się etapie wyłonienia wykonawcy. Już wkrótce możemy się spodziewać rozpoczęcia prac na terenie Żabich Dołów.


Skip to content