RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Projekty unijne

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” za kwotę 15 464 046,82 zł planowane jest wykonanie prac zieleniarskich, między innymi: sadzenie i usunięcie drzew i krzewów, rewitalizacja cieków i zbiorników wodnych, zakładanie trawników. W ramach projektu zostaną także odnowione alejki parkowe, schody terenowe, mostki i pomosty, a także zamontowane nowe kosze na odpady i ławki.
Projekt pn. „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” będzie dofinansowany w wysokości 85% i realizowany będzie w Parku im. F. Kachla, Parku Ludowym, Parku Fazaniec, Parku im A. Mickiewicza, Parku im. M. Konopnickiej oraz na terenie zieleńców przy ul. Bukowej, Zabrzańskiej i Nowakowskiego. Planowane zakończenie realizacji prac nastąpi w grudniu 2018r.

Czytaj więcej o projekcie…


Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku

Projekt pn. „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku” ma na celu rewitalizację terenu poprzez kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w dzielnicy Rozbark w Bytomiu. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa sięga 95% ogólnej wartości projektu, którego wartość to 12 milionów złotych. Zaplanowane działania odpowiadają potrzebom mieszkańców Rozbarku i przyczyniają się do zwiększenia dostępu do przestrzeni sprzyjających integracji społecznej: rekreacyjnych i sportowo-wypoczynkowych. Warto też podkreślić, że są one zgodne z wyrażonymi podczas konsultacji społecznych oczekiwaniami mieszkańców. Wybór sposobu zagospodarowania przestrzeni o powierzchni 6,38 ha został poza tym podyktowany złym stanem jego infrastruktury. Przede wszystkim chodzi o zagrażające bezpieczeństwu i przeznaczone do wyburzenia budynki.

Czytaj więcej o projekcie…


Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe

Projekt pod nazwą „Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe” realizowany będzie dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 990 448,05 zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa: V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – Działanie: 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej – Poddziałanie: 5.4.2 – Ochrona różnorodności biologicznej – OSI, a całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2 341 703,59 zł. Niezbędne prace do wykonania w ramach projektu związane są przede wszystkim z zahamowaniem działalności rolniczej i zaorywania szuwarów, wprowadzeniem roślinności nadwodnej, wymianą zagrażających drzew, utworzeniem ścieżek spacerowych, budową dwóch stacji edukacyjnych w formie wygodnej i zadaszonej wiaty z siedziskami, stworzeniem czatowni umożliwiających skuteczne obserwacje. Uporządkowane zostaną również linie brzegowe zbiorników wodnych, zamontowane będą podesty do obserwowania przyrody, a cały teren Żabich Dołów zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i edukacyjne z potężną dawką wiedzy przyrodniczej. Powieszone będą także budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, na stawach powstaną trzy pływające wyspy służące gniazdowaniu ptaków wodnych. W celu wyremontowania wszystkich ciągów komunikacyjnych odnowiona zostanie asfaltowa nawierzchnia ul. Krzyżowej, która jest częścią szlaku turystycznego.

Czytaj więcej o projekcie…

Skip to content