O nas

Jednostka budżetowa Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr VII/73/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Celami działalności MZZiGK jest:

 1. poprawa stanu, ochrona i utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni miejskiej niskiej i wysokiej występującej na terenach należących do Miasta, Skarbu Państwa, a nieoddanych do użytkowania lub zarządzania innym podmiotom lub jednostkom, sporządzanie planów wyrębu drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
 2. utrzymanie czystości dróg, chodników, alejek, placów i innych terenów miejskich należących do Miasta, Skarbu Państwa, a nieoddanych do użytkowania lub zarządzania innym podmiotom lub jednostkom;
 3. zarządzanie i kontynuacja prac związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, grobownictwa wojennego oraz szaletów i targowisk miejskich.

Do zadań jednostki należy w szczególności:

 • koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewitalizacją, a w szczególnych przypadkach rewaloryzacją terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich na tych terenach;
 • zarządzanie zbiornikami wód stojących oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi zlokalizowanymi na terenach zieleni miejskiej i miejskich przestrzeniach publicznych;
 • bieżąca konserwacja parków spacerowo-wypoczynkowych w tym o charakterze zabytkowym, zieleńców, skwerów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi (jezdnia, chodnik, pobocze, droga rowerowa, rów odwadniający), w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
  w pasie drogowym oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 • letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, chodników, alejek, podwórek, placów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi (jezdnia, chodnik, pobocze, droga rowerowa, rów odwadniający)
  i innych terenów miejskich, w tym wyposażenie w urządzenia służące do zbierania zanieczyszczeń;
 • obsługa sanitarno-porządkowa miasta podczas trwania świąt państwowych
  i kościelnych oraz dekoracja ulic, pomników, i miejsc pamięci narodowej na czas trwania obchodów;
 • realizacja programów związanych z poprawą estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji związanych z charakterem zakładu;
 • utrzymanie placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych na miejskich terenach otwartych wraz z boiskami;
 • ewidencjonowanie obiektów zieleni miejskiej;
 • remont i budowa placów zabaw i boisk oraz montaż innych urządzeń rekreacyjnych;
 • rewitalizacja terenów zdegradowanych w kierunku przyrodniczym lub przyrodniczo-krajobrazowym, tworzenie różnorodnych obszarów zieleni;
 • remont i wykonanie elementów małej architektury;
 • konserwacja i remont pomników, miejsc pamięci oraz grobownictwa wojennego;
 • utrzymanie cmentarza komunalnego;
 • realizacja remontów i zadań inwestycyjnych na cmentarzu komunalnym;
 • utrzymanie szaletów miejskich
 • wzbogacenie miasta w nowe tereny zieleni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji tzw. “dzikich wysypisk”;
 • konserwacja i remonty fontann
 • formułowanie założeń rzeczowych i finansowych do realizacji programów związanych z terenami zieleni i rekreacyjnymi oraz reprezentacyjnymi przestrzeniami publicznymi;
 • współpraca w zakresie pozyskiwania i wydatkowania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań statutowych;
 • sporządzanie niezbędnych dokumentacji, badań, ekspertyz i analiz;
 • administrowanie terenami miejskimi przeznaczonymi pod budowę nowych parków i zieleńców;
 • uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni, egzekwowanie ochrony roślinności i warstwy ziemi urodzajnej w trakcie wykonawstwa robót
  i renowacji tych terenów;
 • kierowanie wniosków o ukaranie jednostek i osób dopuszczających się niszczenia zieleni i obiektów komunalnych;
 • współdziałanie z Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody;
 • nadzór, kontrola oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami w tym
  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej;
 • współudział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania i tworzenia terenów zieleni miejskiej jako ekosystemu;
 • opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów rozwoju zieleni niskiej i wysokiej;
 • opracowywanie i realizacja planów inwestycyjnych, remontowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadań;
 • opracowywanie projektów planów finansowych oraz prawidłowości ich wykonywania;
 • udostępnianie terenów zieleni na potrzeby organizacji imprez;
 • określanie warunków i udzielanie zgody na czasowe umieszczanie reklam, stoisk oraz urządzeń na terenach miejskich oraz pobieranie opłat z tego tytułu
  z wyłączeniem pasa drogowego;
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją oraz funkcjonowaniem targowisk
  i miejsc wyznaczonych dla handlu poza targowiskami oraz pobieraniem opłat
  z tego tytułu z wyłączeniem pasa drogowego;
 • dekoracja świąteczna miasta poza pasem drogowym;
 • prowadzenie bieżącej konserwacji, remontów i budowy nowych chodników, alejek, schodów, murków oporowych i ścieżek rowerowych poza pasem drogowym;
 • utrzymanie wysepek drogowych w zakresie utrzymania zieleni i oczyszczania;
 • organizowanie i realizacja robót publicznych;
 • prowadzenie produkcji roślinnej;
 • zabezpieczenie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa i osób fizycznych, przekazanych przez Wydział Obrotu Nieruchomościami, w okresie przed przekazaniem ich w zarząd.

Jednostka MZZiGK działa na podstawie:

 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy o finansach publicznych;
 • ustawy o ochronie przyrody;
 • ustawy prawo ochrony środowiska;
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ustawy o cmentarzach;
 • ustawy prawo zamówień publicznych;
 • ustawy o pracownikach samorządowych;
 • ustawy o odpadach;
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • Statutu Miasta Bytomia;
 • Statutu Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej

 

Z pełną treścią Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
nr VII/73/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz Statutu MZZiGK
można zapoznać się w formie dokumentu PDF pod tym adresem.

Skip to content