RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

O nas

Jednostka budżetowa Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr VII/73/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. z późn. zm.

Jednostka MZZiGK działa na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie gminnym;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o ochronie przyrody;
 4. ustawy prawo ochrony środowiska;
 5. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 6. ustawy o cmentarzach;
 7. ustawy prawo zamówień publicznych;
 8. ustawy o pracownikach samorządowych;
 9. ustawy o odpadach;
 10. ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 11. Statutu Miasta Bytomia;
 12. Statutu Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Przedmiotem działalności MZZiGK jest realizacja zadań miasta w zakresie prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem czystości, poprawą i ochroną terenów zieleni miejskiej, grobownictwa wojennego, funkcjonowania cmentarza komunalnego, szaletów i targowisk miejskich oraz innych obiektów będących we władaniu jednostki.

Celami działalności MZZiGK jest:

 1. poprawa stanu, ochrona i utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni miejskiej niskiej i wysokiej występującej na terenach należących do Miasta, Skarbu Państwa, a nieoddanych do użytkowania lub zarządzania innym podmiotom lub jednostkom, sporządzanie planów wyrębu drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
 2. utrzymanie czystości dróg, chodników, alejek, placów i innych terenów miejskich należących do Miasta, Skarbu Państwa, a nieoddanych do użytkowania lub zarządzania innym podmiotom lub jednostkom;
 3. zarządzanie i kontynuacja prac związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, grobownictwa wojennego, szaletów i targowisk miejskich oraz innych obiektów będących we władaniu jednostki.

Do zadań jednostki należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewitalizacją, a w szczególnych przypadkach rewaloryzacją terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich na tych terenach;
 2. zarządzanie zbiornikami wód stojących oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi zlokalizowanymi na terenach zieleni miejskiej i miejskich przestrzeniach publicznych;
 3. bieżąca konserwacja parków spacerowo-wypoczynkowych w tym o charakterze zabytkowym, zieleńców, skwerów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi (jezdnia, chodnik, pobocze, droga rowerowa, rów odwadniający), w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w pasie drogowym oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 4. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, chodników, alejek, podwórek, placów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi (jezdnia, chodnik, pobocze, droga rowerowa, rów odwadniający) i innych terenów miejskich, w tym wyposażenie w urządzenia służące do zbierania zanieczyszczeń;
 5. obsługa sanitarno-porządkowa miasta podczas trwania świąt państwowych i kościelnych oraz dekoracja ulic, pomników, i miejsc pamięci narodowej na czas trwania obchodów;
 6. realizacja programów związanych z poprawą estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji związanych z charakterem zakładu;
 7. utrzymanie placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych na miejskich terenach otwartych wraz z boiskami;
 8. ewidencjonowanie obiektów zieleni miejskiej;
 9. remont i budowa placów zabaw i boisk oraz montaż innych urządzeń rekreacyjnych;
 10. rewitalizacja terenów zdegradowanych w kierunku przyrodniczym lub przyrodniczo-krajobrazowym, tworzenie różnorodnych obszarów zieleni;
 11. remont i wykonanie elementów małej architektury;
 12. konserwacja i remont pomników, miejsc pamięci oraz grobownictwa wojennego;
 13. utrzymanie cmentarza komunalnego;
 14. realizacja remontów i zadań inwestycyjnych na cmentarzu komunalnym;
 15. utrzymanie szaletów miejskich
 16. wzbogacenie miasta w nowe tereny zieleni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji tzw. “dzikich wysypisk”;
 17. konserwacja i remonty fontann
 18. formułowanie założeń rzeczowych i finansowych do realizacji programów związanych z terenami zieleni i rekreacyjnymi oraz reprezentacyjnymi przestrzeniami publicznymi;
 19. współpraca w zakresie pozyskiwania i wydatkowania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań statutowych;
 20. sporządzanie niezbędnych dokumentacji, badań, ekspertyz i analiz;
 21. administrowanie terenami miejskimi przeznaczonymi pod budowę nowych parków i zieleńców;
 22. uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni, egzekwowanie ochrony roślinności i warstwy ziemi urodzajnej w trakcie wykonawstwa robót i renowacji tych terenów;
 23. kierowanie wniosków o ukaranie jednostek i osób dopuszczających się niszczenia zieleni i obiektów komunalnych;
 24. współdziałanie z Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody;
 25. nadzór, kontrola oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej;
 26. współudział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania i tworzenia terenów zieleni miejskiej jako ekosystemu;
 27. opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów rozwoju zieleni niskiej i wysokiej;
 28. opracowywanie i realizacja planów inwestycyjnych, remontowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadań;
 29. opracowywanie projektów planów finansowych oraz prawidłowości ich wykonywania;
 30. udostępnianie terenów zieleni oraz obiektów znajdujących się we władaniu jednostki na potrzeby organizacji imprez;
 31. określanie warunków i udzielanie zgody na czasowe umieszczanie reklam, stoisk oraz urządzeń na terenach miejskich oraz pobieranie opłat z tego tytułu z wyłączeniem pasa drogowego;
 32. prowadzenie spraw związanych z lokalizacją oraz funkcjonowaniem targowisk i miejsc wyznaczonych dla handlu poza targowiskami oraz pobieraniem opłat z tego tytułu z wyłączeniem pasa drogowego;
 33. dekoracja świąteczna miasta poza pasem drogowym;
 34. prowadzenie bieżącej konserwacji, remontów i budowy nowych chodników, alejek, schodów, murków oporowych i ścieżek rowerowych poza pasem drogowym;
 35. utrzymanie wysepek drogowych w zakresie utrzymania zieleni i oczyszczania;
 36. organizowanie i realizacja robót publicznych;
 37. prowadzenie produkcji roślinnej;
 38. zabezpieczenie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa i osób fizycznych, przekazanych przez Wydział Obrotu Nieruchomościami, w okresie przed przekazaniem ich w zarząd;
 39. prowadzenie działalności dydaktycznej, w tym w szczególności dla szkół i przedszkoli z zakresu edukacji przyrodniczej, botaniki, ogrodnictwa, ekologii, ochrony środowiska, krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju;
 40. organizowanie imprez plenerowych na zarządzanych obiektach; (Uchwała nr LVIII/768/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 grudnia 2017 r.)
 41. likwidacja dzikich wysypisk;
 42. konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych.
 43. utrzymanie bezpiecznego poziomu wód na terenie niecek bezodpływowych znajdujących się na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Bytom w tym stanowiących własność Gminy Bytom lub znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym oraz stanowiących własność Skarbu Państwa, a nieoddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom lub do korzystania innym podmiotom na podstawie innego tytułu prawnego.

MZZiGK może prowadzić również działalność w zakresie najmu lub dzierżawy gruntów oraz obiektów znajdujących się we władaniu jednostki.

MZZiGK realizując zadania statutowe przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, podpisuje umowy z wykonawcami oraz dokonuje ich odbiorów i rozliczeń.

Prezydent Bytomia może nałożyć na MZZiGK obowiązek realizacji innych zadań niż wyżej wymienione jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi, jednocześnie zapewniając na ich realizację odpowiednie środki finansowe.

Zadania MZZiGK, wykonywane w zakresie określonym jego przedmiotem działania, obejmują pełnienie funkcji:

 1. zarządcy przekazanych terenów i obiektów oraz urządzeń;
 2. koordynatora rozwoju, modernizacji oraz rewitalizacji (a w szczególności przypadkach rewaloryzacji) przekazanych terenów, obiektów i urządzeń;
 3. inwestora dla inwestycji i remontów powierzonych do realizacji.

 

Z pełną treścią Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
nr VII/73/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.  w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej –
Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania jej statutu z późn. zm.
można zapoznać się w formie dokumentu PDF pod tym adresem.

Skip to content