Programy unijne

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” za kwotę 15 464 046,82 zł planowane jest wykonanie prac zieleniarskich, między innymi: sadzenie i usunięcie drzew i krzewów, rewitalizacja cieków i zbiorników wodnych, zakładanie trawników. W ramach projektu zostaną także odnowione alejki parkowe, schody terenowe, mostki i pomosty, a także zamontowane nowe kosze na odpady i ławki.

Projekt pn. „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” będzie dofinansowany w wysokości 85% i realizowany będzie w Parku im. F. Kachla, Parku Ludowym, Parku Fazaniec, Parku im A. Mickiewicza, Parku im. M. Konopnickiej oraz na terenie zieleńców przy ul. Bukowej, Zabrzańskiej i Nowakowskiego. Planowane zakończenie realizacji prac nastąpi w grudniu 2018r.

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu

Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał dotację, w wysokości 13 144 439,79 PLN, przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” w wysokości 15 464 046,82 PLN, pozwoli na wykonanie kolejnych prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na powierzchni ok. 70 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją zostanie objętych 5 parków i 3 zieleńce.

  1. W Parku Miejskim im. Franciszka Kachla, o powierzchni 34 ha, zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów rodzimych lub introdukowanych w XIX w. Zostanie posadzonych ok. 45 szt. drzew, ok. 2 900 szt. krzewów, ok. 600 szt. pnączy oraz ok. 4 150 szt. bylin. Zostaną wyremontowane kolejne odcinki alejek parkowych przy których zostaną zamontowane nowe ławki parkowe, stojaki na rowery oraz pojawią się dodatkowe kosze na odpady. Zaplanowano również wykonanie prac w koronach drzew polegających na usunięciu posuszu i wykonaniu cięć technicznych poprawiających kondycję drzew. Nie obędzie się także bez konieczności usunięcia drzew które ze względu na swój stan stanowią zagrożenie dla przebywających na terenie parku osób.
  2. W Parku Ludowym w Miechowicach, o powierzchni 14 ha, zostanie posadzonych prawie 13 500 szt. bylin, w tym kwiatów bylinowych, ponad 8 500 szt. krzewów i prawie 50 szt. drzew. Odnowieniu zostanie poddana także cześć alejek, trawniki. Wybudowana zostanie drewniana pergola, w kształcie litery „C” otoczona kolorowym ogrodem. Zaplanowano również ścieżkę dydaktyczną, wzdłuż której znajdować się będą różne tematyczne ogrody roślinne np. roślin cieniolubnych, paprociowy, sensoryczny – zapachowy, wabiący motyle, ptaki. Powstanie także ogród roślin przywodnych zlokalizowany przy niewielkim oczku wodnym. W okolicach skrzyżowania ulic Frenzla i Racjonalizatorów powstanie toaleta publiczna. W ramach projektu zostaną wykonane niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz sunięcie drzew stwarzających zagrożenie. Powstanie również ogród z rabatami dywanowymi. Odtworzone zostaną historyczne rabaty przy dawnej rezydencji oraz rabaty dywanowe w układzie mniej formalnym na trawnikach, które zostaną oddzielone od trawnika za pomocą obrzeży wykonanych z kostki granitowej.
  3. Na terenie Parku Fazaniec, zajmującego powierzchnię 18 ha, nastąpi rewitalizacja drugiego z cieków wodnych (pierwszy –zachodni, został zrewitalizowany w latach ubiegłych). W ramach prac na długości 630 m zostanie oczyszczone dno oraz umocnione i wyprofilowane brzegi cieku. Podobnie jak na sąsiednim cieku powstaną nowe mostki z umocnionymi kamieniem przyczółkami. Odtworzonych zostanie ponad 8 000 m2 alejek. Na płaskowyż w centralnej części parku będzie możliwość wejścia dzięki nowym schodom, a na samym płaskowyżu powstaną drewniane platformy widokowe. Po oczyszczeniu tego terenu z samosiejek, zostaną posadzone krzewy hortensji i laurowiśni oraz rośliny okrywowe trzmielina Fortune’a. Zaplanowano także wykonanie regeneracji trawników oraz sadzenie drzew i krzewów. Hałas od strony ulicy Orzegowskiej zostanie ograniczony przez posadzone drzewa tworzące zielony ekran akustyczny. Podobnie jak w innych parkach zostaną wykonane zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zostaną usunięte drzewa niebezpieczne i suche. W parku zostaną zamontowane także nowe ławki i kosze na odpady.
  4. Park im. Adama Mickiewicza, o powierzchni 17,5 ha, nabierze nowego oblicza. Projekt zakłada, oprócz odtworzenia alejek, sadzenia drzew i krzewów, modernizację górki saneczkowej, odtworzenie fontanny. Dodatkowo zaplanowano oczyszczenie dna zbiorników wodnych z namułów i zanieczyszczeń oraz umocnienie brzegów faszyną. Okolice stawów zostaną oczyszczone z samosiejek i odpadów. Mostki i pomosty zostaną wyremontowane, a skradzione elementy ogrodzeń zostaną uzupełnione. Zostaną także odnowione „ruiny” znikną graffiti a nawierzchnie licowe zostaną zabezpieczone warstwą uniemożliwiającą malowanie np. wulgarnych napisów. Wewnątrz parku będzie trochę ciszej – z nowo posadzonych drzew powstanie ekran akustyczny. Na terenie Bytomia nie tylko parki odzyskają dawny blask. W ramach pozyskanych środków finansowych prowadzone będą również prace na terenie zieleńców.
  5. Przy ulicy Bukowej, na dawnym nieużytku o powierzchni ponad 2 000 m2, zostanie założony trawnik oraz ekran akustyczny oddzielający plac zabaw od ulicy.
  6. Przy ulicy Nowakowskiego, na terenie zieleńca o powierzchni prawie 2 900 m2, zostaną posadzone krzewy i drzewa oraz wyremontowany będzie chodnik.
  7. W okolicach Przedszkola „Zielony Zakątek” przy ulicy Zabrzańskiej (7), na terenie o powierzchni ok. 4 000 m2, zostanie założony trawnik i posadzone drzewa i krzewy.
  8. W Karbiu, na terenie włączonym do Parku im. M. Konopnickiej, który teraz ma powierzchnię 3,3 ha, zostanie powiększona górka saneczkowa, powstaną nowe alejki w miejscach tzw. „przedeptów”. Zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy oraz założone lub odnowione trawniki. W zadrzewieniu tego parku zostaną wykonane prac pielęgnacyjne w koronach oraz zostaną usunięte drzewa suche lub zagrażające bezpieczeństwu osób. We wszystkich parkach objętych projektem planuje się przeprowadzenie wraz z uczniami szkół bytomskich akcji montowania budek dla ptaków i owadów – np. w ramach obchodów Dni Ziemi lub imprez o charakterze pro-ekologicznym. W okresie trwania projektu przewiduje się instalację kolejnych co najmniej 80 szt. budek rocznie.

Lokalizacja realizacji projektu:
1. Park Miejski
2. Park Ludowy
3. Park Fazaniec
4. Park Mickiewicza
5. Zieleniec Bukowa
6. Zieleniec Nowakowskiego
7. Zieleniec Zabrzańska TESCO
8. Park Konopnickiej

 


Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku

Celem realizowanego przez Prezydenta Miasta Bytomia poprzez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu projektu pod nazwą „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku” jest rewitalizacja terenu poprzez kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w dzielnicy Rozbark. Możliwa jest ona dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dofinansowanie sięga 95% ogólnej wartości projektu o wartości 12 milionów złotych. Zaplanowane działania odpowiadają potrzebom mieszkańców Rozbarku i przyczyniają się do zwiększenia dostępu do przestrzeni sprzyjających integracji społecznej: rekreacyjnych i sportowo- wypoczynkowych. Warto też podkreślić, że są one zgodne z wyrażonymi podczas konsultacji społecznych oczekiwaniami mieszkańców. Wybór sposobu zagospodarowania przestrzeni o powierzchni 6,38 ha został poza tym podyktowany złym stanem jego infrastruktury. Przede wszystkim chodzi o zagrażające bezpieczeństwu i przeznaczone do wyburzenia budynki. W ramach projektu zostaną wyburzone ruiny budynku warsztatu przy ul. Siennej/Pszczyńskiej. W miejscu tym powstanie plac zabaw z urządzeniem wielofunkcyjnym, huśtawką i bujakami. Zlikwidowane będą prócz tego zabudowania gospodarcze przy ul. Musialika 1 i 3 gdzie powstaną ogródki warzywno-ziołowo-kwiatowe wraz z małym placem zabaw. Do wyburzenia przeznaczono też zabudowania gospodarcze przy ul. Musialika 18. W ich miejsce powstaną tematyczny zręcznościowy plac zabaw. Z kolei w miejscu po wyburzonej wiacie i dwóch budynkach użytkowych przy ul. Witczaka 40 powstanie promenada o szerokości około 30 metrów. Będą na niej organizowane jarmarki. Znikną budynek przy ul. Alojzjanów 28 i prawa oficyna przy ul. Alojzjanów 26. Zamiast nich powstaną ogródki warzywno-ziołowo-kwiatowe wraz z małym placem zabaw. Projektu zakłada również budowę promenady o długości ok. 2,26 km. Zostanie ona utworzona na odcinku od ul. Pszczyńskiej wzdłuż linii dawnej kolei wąskotorowej poprzez połączenie ulic: Kochanowskiego, św. Kingi, Jaronia, Musialika i Alojzjanów. Promenada zostanie połączona z istniejącym parkingiem przy ul. Staffa oraz terenami przy ul. Witczaka. Ponadto planuje się budowę kładki nad ul. Siemianowicką i przekształcenie w deptak ulic Jaronia i św. Kingi, co spowoduje wyłączenie tych ulic z częściowego ruchu samochodowego. Wzdłuż promenady powstanie 10 powtarzających się elementów architektonicznych z trejażami, koszami na śmieci, ławkami i sześcioma pamiątkowymi tablicami informującymi o osobach zasłużonych dla dzielnicy oraz o historii Rozbarku. Jednym z ważniejszych działań jest przebudowa i nowe zagospodarowanie placu Świętej Barbary. Stanie się on ”Rynkiem” z urządzeniami interaktywnymi, trampolinami ziemnymi, fontanną posadzkową oraz ścianką wspinaczkową, która będzie też sceną widowiskową. Poza tym teren ten będzie uzupełniony o dodatkowe ławki, kosze na śmieci i oświetlenie iluminacyjne. Kolejnym istotnym elementem projektu stanie się budowa tematycznego placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi/Kochanowskiego/ Reymonta z motywem przewodnim „Angry Birds”. Ma się on składać z dużego urządzenia wielofunkcyjnego, 2 huśtawek, karuzeli tarczowej oraz bujaka. Na terenie skweru „Szynol” rozbudowane zostaną istniejący plac zabaw o urządzenie wielofunkcyjne, ważkę i koparkę do piasku oraz siłownia zewnętrzna o dodatkowe 3 urządzenia. Poza tym zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i minikoszykówkę oraz kompleks urządzeń PARKOUR- u do uprawiania sportów ekstremalnych. Na styku ulic Alojzjanów i Musialika powstanie SkatePark a wzdłuż promenady łączącej ul. Alojzjanów z ul. Staffa, będą utworzone tereny rekreacyjno – sportowe składające się z ścieżki zdrowia wyposażonej w 11 urządzeń siłowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścieżki zdrowia dla najmłodszych mieszkańców. Na terenach objętych projektem zostanie zamontowane oświetlenie. Priorytet X- Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Poddziałanie 10.3.4 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.


Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe

Bytomskie Żabie Doły są jednym z 258 Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych w naszym kraju, będących formą ustawowej ochrony przyrody. Znajdują się na styku Bytomia i Chorzowa, zajmując powierzchnię 226,24 ha, przy czym w granicach Bytomia położona jest mniejsza część – około 44,5 ha. Żabie Doły jako cenne przyrodniczo są zbiorowiskiem dającym schronienie i gniazdowanie ptaków i innych drobnych kręgowców oraz charakteryzują się właściwościami oczyszczającymi zbiorniki z nadmiaru biogenów. Zachowanie szuwarów jest szczególnie istotne dla zapewnienia siedliska bąka i bączka. Są to gatunki ptaków zagrożone wyginięciem, chronione prawem krajowym i wspólnotowym oraz znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Stawy wraz szuwarowiskami stanowią siedlisko dla mewy śmieszki, perkoza dwuczubego, kaczki krzyżówki, łyski zwyczajnej, łabędzia niemego, pliszki siwej, czajki zwyczajnej i innych. Stan istniejący wymaga jednak uporządkowania terenu, a zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ należy zaplanować działania wspomagające zachowanie bioróżnorodności flory i fauny oraz wprowadzenia udogodnień dla istniejącego i spodziewanego ruchu turystycznego, edukacyjnego i skanalizowania go dla ochrony siedlisk przed ingerencją ludzi. Niezbędne prace do wykonania związane są z zahamowaniem działalności rolniczej i zaorywania szuwarów, wprowadzeniem roślinności nadwodnej, wymianą zagrażających drzew z gatunku topola i wymiana na gatunki rodzime, usunięcie inwazyjnych skupis rdestowca ostrokończystego. Te działania przyczynią się do zahamowania procesów utraty bioróżnorodności biologicznej i odtworzenia siedlisk. Zostaną też podjęte działania stworzenia miejsc dogodnych do rozrodu płazów w tym traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, żaby trawnej oraz innych żab objętych ochroną. Utworzone zostaną ścieżki o łącznej długości 2 km i 62 metry, na których możemy spacerować, uczyć się i obserwować przyrodę. Schody terenowe pomogą nam w dostępie do ścieżek, które powstaną na nieczynnych nasypach kolejowych, a bezpieczeństwo zapewnią tam barierki montowane w rejonie wiaduktów. Dodatkowo ślady ścieżek wydeptane przez użytkowników terenu staną się oficjalnymi ścieżkami, o tej samej nawierzchni co ścieżki pozostałe. W celu wyremontowania wszystkich ciągów komunikacyjnych odnowiona zostanie asfaltowa nawierzchnia ul. Krzyżowej, która jest częścią szlaku turystycznego. Dla zapewnienia bezinwazyjnej obserwacji przyrody pomocne będą dwie stacje edukacyjne w formie wygodnej i zadaszonej wiaty z siedziskami, a dla obserwatorów życia ptaków stworzone zostaną czatownie składające się z podestów i ścian z otworami umożliwiającymi skuteczne obserwacje. Uporządkowane zostaną linie brzegowe zbiorników wodnych oraz zamontowane będą podesty do obserwowania przyrody, a cały teren Żabich Dołów zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i edukacyjne z potężną dawką wiedzy przyrodniczej. Powieszone będą także budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, na stawach powstaną trzy pływające wyspy służące gniazdowaniu ptaków wodnych. Dla Żabich Dołów stworzony zostanie portal internetowy i aplikacja na telefony komórkowe, która wspierać będzie grę terenową odbywającą się na terenie ZPK Żabie Doły. Wykonanie prac na terenie Żabich Dołów jest możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 990 448,05 zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie: 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie: 5.4.2 – Ochrona różnorodności biologicznej – OSI, a całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2 341 703,59 zł. Projekt pod nazwą „Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe” jest obecnie przedmiotem przetargu, który znajduje się etapie wyłonienia wykonawcy. Już wkrótce możemy się spodziewać rozpoczęcia prac na terenie Żabich Dołów.